Pravice in obveznosti staršev

STARŠI IMATE PRAVICO:
 • Vrtec je ustanova, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
 • Otrokom, ki so vključeni v javni vrtec, zagotavlja država možnost za optimalni razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
 • Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni možno brez upoštevanja razlik in pravice do izbire drugačnosti, ki jo mora omogočati organizacija življenja in dela v vrtcu.
 • Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.
 • Javni vrtci so svetovno – nazorsko nevtralni.
 • Starši imate pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zaseb nosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
 • Ravno tako imate pravico do sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in skupini, vendar ne smete posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
 • Starši imate pravico do postopnega uvajanja otroka v različne programe vrtca.

 

OTROCI IMAJO PRAVICO

Zapisane so v KONVENCIJI O OTROKOVIH PRAVICAH.
Nekaj poudarkov:
 • za otrokov razvoj so najbolj odgovorni starši, zato je prav, da otrok odrašča v krogu svoje družine, v ozračju razumevanja in ljubezni,
 • vsi otroci imajo enake pravice brez razlikovanja. Pravice, ki jih terjaš zase, priznaj tudi drugim,
 • otroci so upravičeni do najvišje ravni zdravstvenega varstva, kakovostne hrane in neoporečne čiste vode,
 • telesno in duševno prizadetim pripada enakopravno in dostojanstveno mesto v družbi. Otroci imajo pravico do spoštovanja,
 • otroci imajo pravico, da jih varujemo pred vsemi oblikami telesnega in duševnega nasilja,
 • otroci imajo pravico do prostega časa in razvedrila, primernega njihovi starostni stopnji.
 
OBVEZNOSTI STARŠEV
 
Medsebojne pravice in obveznosti ureja pogodba, ki jo starši in ravnatelj vrtca podpišejo 15 dni pred sprejemom otroka v vrtec. Velja do izpisa otroka iz vrtca, oziroma do zaključka obiskovanja vrtca. Vse spremembe, nastale med letom, bodo urejene s sklepanjem aneksa k pogodbi.

 • Redno plačevanje stroškov programa, v katerega je otrok vključen.
 • Ob sprejemu otroka v vrtec morate starši predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka in opozoriti ter seznaniti vzgojiteljico z morebitnimi otrokovimi zdravstvenimi posebnostmi. ZDRAVNIŠKO POTRDILO PRINESITE ŽE NA UVAJANJE V VRTEC.
 • V vrtec vedno pripeljite otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne bo ogrožal sebe in drugih. V vrtec pripeljete le zdravega otroka. V primeru, ko otrok zboli v vrtcu, pridite čimprej ponj. Otrok vam bo za to zelo hvaležen.
 • V vrtcu ne smemo dajati otrokom zdravil.
 • V primeru otroških nalezljivih bolezni takoj obvestite odgovorno osebo v vrtcu.
 • Do 8. ure zjutraj sporočite v vrtec morebitno odsotnost otroka.
 • Upoštevajte sprejete dogovore in poslovalni čas vrtca.
 • Otroka ob prihodu in odhodu spremljajte starši, oziroma oseba, ki je starejša od 10 let in ki ste jo določili z izpolnitvijo posebnega soglasja – izjave.
 • Ob prihodu v vrtec otroka predajte vzgojiteljici ali pomočnici.
 • Priporočljivo je, da otrok redno obiskuje vrtec.
 • V vrtec ga pripeljite do 8. ure zjutraj.
 • Obveščajte vzgojiteljico o spremembah glede vaše dosegljivosti v času otrokovega bivanja v vrtcu.
 • Vključujte se v različne oblike sodelovanja z vrtcem in redno obiskujte organizirane dejavnosti.
 • Poskrbite, da bodo otroci obuti in oblečeni vremenskim pogojem (in dejavnostim na prostem) primerno.
 • Starši poskrbite, da otroci ne prinašajo v vrtec nevarnih in dragih predmetov ali igrač, slaščic in druge vrste hrane. Navajajte otroka na osebno higieno.
Dostopnost