Cene programov

Občinski svet občine Šentrupert je na svoji 19. redni seji Občinskega sveta Občine Šentrupert, dne 30. 6. 2021 v zvezi s predlogom za določitev in uskladitev cen programov v vrtcu, sprejel

SKLEP

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert

1. člen

V vzgojno varstveni enoti Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert – Vrtec Čebelica, znašajo

a) cene dnevnega programa:

– za oddelek prvega starostnega obdobja 518,18 EUR mesečno na otroka;

– za kombinirani oddelek 427,51 EUR mesečno na otroka;

– za oddelek drugega starostnega obdobja 381,67 EUR mesečno na otroka.

b) cene dnevnega varstva za prisotnost nad 9 ur dnevno:

– ena (1) zamudna ura bivanja v vrtcu znotraj poslovnega časa: 7,30 EUR (zamuda do 30 minut se obračuna v višini 3,65 EUR);

– ena (1) zamudna ura bivanja otroka v vrtcu po poteku poslovnega časa: 9,30 EUR.

2.člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert, št. 602-0006/2019-3 z dne 6. 11. 2019.

3. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu e-občina, uporablja pa se od 1. 9. 2021 dalje.

Številka: 602-0003/2021-3
Datum: 01.07.2021

Občina Šentrupert
Andrej Martin Kostelec, župan

Dostopnost