Cene programov

Občinski svet občine Šentrupert je na svoji 25.04.2019, seji občinskega sveta, dne 25.04.2019, v zvezi s predlogom za določitev in uskladitev cen programov v vrtcu, sprejel

SKLEP

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert

1. člen

V vzgojno varstveni enoti Vrtec Čebelica pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert, znašajo cene dnevnega programa:

– za oddelek prvega starostnega obdobja 501,00 EUR mesečno na otroka;

– za kombinirani oddelek 406,46 EUR mesečno na otroka;

– za oddelek drugega starostnega obdobja 363,37 EUR mesečno na otroka;

in cene za zamudne ure:

– zamudna ura nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu se v poslovnem času zaračuna 7,30 EUR;

– zamudna ura bivanja otroka v vrtcu po poslovnem času se zaračuna 9,50 EUR.

Staršem otrok, ki zamujajo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva se zaračuna vsaka začeta ura.

2.člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert, št. 602-0004/2018-2.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina, uporablja pa se od 01.05.2019 dalje.

Številka: 602-0001/2019-3
Datum 25. 04. 2019

Andrej Martin Kostelec
Župan Občine Šentrupert