Cene programov

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07 in 102/09) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 94/10 – ZIU in 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Šentrupert na svoji 22. seji občinskega sveta, dne 29.11.2017, v zvezi s predlogom za določitev in uskladitev cen programov v vrtcu sprejel

SKLEP

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert

1. člen

V vzgojno varstveni enoti Vrtec Čebelica pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert, znašajo cene dnevnega programa:

– za oddelek prvega starostnega obdobja 466,98 EUR mesečno na otroka;

– za kombinirani oddelek 377,31 EUR mesečno na otroka;

– za oddelek drugega starostnega obdobja 349,39 EUR mesečno na otroka.

2.člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert, št. 602-0002/2016-5.

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 01.01.2018 dalje.

Številka: 602-0003/2017-3
Datum 29.11.2017

 

Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.