Cene programov

Občinski svet Občine Šentrupert je na svoji 28. redni seji Občinskega sveta Občine Šentrupert, dne 22.6.2022 v zvezi s predlogom za določitev in uskladitev cen programov v vrtcu, sprejel

SKLEP

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert

1.člen

Občinski svet občine Šentrupert daje soglasje k predlogu cen programov za oddelke dnevnega varstva, ki se uveljavljajo od 1.9.2022 dalje in znašajo:

a) cene dnevnega programa:

– za oddelek prvega starostnega obdobja 538,53 EUR mesečno na otroka;

– za kombinirani oddelek 470,76 EUR mesečno na otroka;

– za oddelek drugega starostnega obdobja 417,05 EUR mesečno na otroka.

b) cene dnevnega varstva za prisotnost nad 9 ur dnevno:

– ena (1) zamudna ura bivanja v vrtcu znotraj poslovnega časa: 7,30 EUR (zamuda do 30 minut se obračuna v višini 3,65 EUR);

– ena (1) zamudna ura bivanja otroka v vrtcu po poteku poslovnega časa: 9,30 EUR.

2.člen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Občini Šentrupert, št. 602-0003/2021-3 z dne 1.7.2021.

3.člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu e-občina, uporablja pa se od 1. 9. 2022 dalje.

Številka: 602-0002/2022-4
Datum: 22.6.2022

Andrej Martin Kostelec
Župan Občine Šentrupert

Dostopnost